Algemene voorwaarden

Klik hier om voor de printbare versie van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden en Zaalregels

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt uitsluitend en alleen beëindigd als één van beide partijen aan de wederpartij via de mail of per aangetekende brief meedeelt, deze overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen kan dus alleen schriftelijk of per mail, en alleen wanneer er geen achterstand in contributie is. De opzegtermijn die in acht genomen dient te worden betreft 1 volle kalendermaand.
 • De overeengekomen contributie blijft verschuldigd, ook wanneer de deelnemer/deelneemster om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen wanneer de overeenkomst volgens de regels is opgezegd of wanneer Krav Maga Den Haag de deelnemer/deelneemster tijdelijk van de betalingsverplichting heeft ontheven is de contributie niet verschuldigd. Beiden moeten blijken uit een schriftelijke verklaring afgegeven door Krav Maga Den Haag.
 • De contributie dient of per maand vooruit betaald te worden, dus voor de 1e van de maand, doch uiterlijk voor de 10e van de eerste maand voldaan te zijn. Bij niet gelukte incasseringen en/of bij te late betaling zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Bij niet of niet tijdig betalen van de contributie gelden wordt de deelnemer/deelneemster in gebreke gesteld en wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau dat voor en namens Krav Maga Den Haag voor inning zal zorgen. Allen kosten van deze incasso komen voor rekening van de deelnemer/deelneemster. Bij eventuele gerechtelijke invordering zullen ook de proces- en executiekosten voor rekening van de deelnemer/deelneemster komen.
 • Tijdelijk stopzetten is mogelijk per maand of maanden (kenbaar maken via de mail): Alleen wanneer je volledig bij bent met betalingen.
 • Veranderen van Abonnement kan alleen per 1e van de volgende maand.
 • De deelnemer/deelneemster verklaart hierbij, dat hij/zij de onderhavige sportdeelname/ sportonderricht c.q. gebruik van de accommodatie(s) zal ontvangen, uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval en/of letsel geheel en al door hem/haar zelf worden gedragen. De deelnemer/deelneemster verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot instellen van schadevergoedingsacties tegen Krav Maga Den Haag of mensen die werkzaamheden verrichten voor Krav Maga Den Haag, wegens vergoeding van kosten, schade en interesse als gevolg van enig ongeval en/of letsel ten gevolge van sportbeoefening en/of gebruik van de accommodatie opgelopen, als ook wegens het in ongerede raken van de in de accommodatie achter gelaten sportkleding en/of voorwerpen.
 • Krav Maga Den Haag bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie. De deelnemer/deelneemster zal zich daarnaar individueel dienen te richten. Op Nationale feestdagen zal er geen sportonderricht worden gegeven. Tevens staat het Krav Maga Den Haag vrij om aanpassingen van het rooster/uit laten vallen van lessen, tijdens de school vakanties. Dit geldt voornamelijk voor de FunFightFit lessen en zelfverdediging voor tieners.
 • Het lesgeld kan per maand worden aangepast. Verandering in contributiegeld heeft geen gevolgen voor de aangegane overeenkomst.
 • Het verhandelen van goederen en/of diensten in en om de accommodaties is niet toegestaan.
 • Roken in de accommodaties is niet toegestaan.
 • Andermans eigendommen worden gerespecteerd. Iedereen wordt geacht op zijn eigen maar ook op andermans eigendommen te letten.
 • Het bezorgen van overlast aan een ieder ander op weg naar en van de accommodatie is niet toegestaan.
 • Het misbruiken van technieken, tactieken en/of macht is nooit toegestaan. Ook niet buiten de accommodatie. Bij overtreding van deze regel volgt royering en eventuele andere sancties.
 • Het beoefenen van Krav Maga op sportschool Krav Maga Den Haag is alleen toegestaan vanaf 16 jaar en alleen voor mensen zonder strafblad.

ZAAL- EN TRAININGSREGELS

 • Als men gaat trainen dient men te voldoen aan de algemene geldende hygiënische eisen t.a.v. lichaam en kleding.Nagels dienen kort gehouden te worden. Het dragen van sieraden, horloges, piercings en andere scherpe voorwerpen tijdens de training is niet toegestaan. Ook is het gebruiken van kauwgom of eten van snoepjes en dergelijke in de trainingszaal tijdens de training niet toegestaan (wel een bidon of drinkfles gevuld met water)
 • Het is verboden om met buitenschoenen de trainingszaal te betreden. Tijdens de les zijn sportschoenen zonder zwarte zool toegestaan. (let op geen sportschoenen die buiten worden gedragen)
 • Zich discriminerend uitlaten en/of anderen beledigen en/of het aantasten van de goede naam en eer van iemand zijn gedragingen die niet getolereerd worden. We trainen allemaal met elkaar, iedereen dient ieder ander te respecteren.
 • Het verlaten van de zaal tijdens de training en/of het stoppen van of met de training is niet toegestaan zonder toestemming van de trainer. Om veiligheidsredenen moet de trainer weten waarom je de zaal wilt verlaten, zodat in geval van bijvoorbeeld verwonding, hij of zij eventueel noodzakelijke actie kan ondernemen.
 • Toilet bezoek tijdens de training moet niet nodig zijn en is derhalve absoluut niet gewenst.
 • Tijdens de training is het drinken wel toegestaan, echter alleen in en op de door de Trainer daarvoor gestelde momenten.
 • Laat geen eigendommen of rommel achter, ruim altijd netjes met elkaar de accommodatie op.